Capítol 3:  TARIFES

Article 14º. Les tarifes que regixen en el Servici seran les aprovades pels Organismes Competents, i qualsevol modificació d’estes tarifes haurà de realitzar-se d’acord amb la legislació vigent en cada moment.

Article 15º. Una volta aprovada en forma procedent la modificació de tarifes, haurà d’anunciar-se a l’usuari, en la forma determinada en l’art. 4.

Article 16º. No seran vàlides altres tarifes per a l’Empresa Concessionària que les oficialment autoritzades, l’import de les quals haurà de ser abonat pels usuaris, sense altres excepcions que les expressament consignades en el present Reglament o en la pròpia disposició que s’aprove.

Capítol 4:  BITLLETS I TARGETES MULTIVIATGES O BONS

Llistat de punts de venda

Article 17º. Les diferents classes de bitllets, així com les targetes multiviatge o bons, són els títols de transport que habiliten per a la utilització del Servici de Transport Urbà de Viatgers en Autobús d’Elx. Les seues denominació, característiques i prestacions seran les que a l’efecte, determine i aprove l’Ajuntament. En l’actualitat són els següents:

• Bitllet Ordinari o Dissuasiu

1.35 € per bitllet

• Bitllet Servici Especial

1.45 € per bitllet

• Targeta o Bo Bus Ordinari (10 viatges)

P.V.P. per recàrrega: 8.40 € (caduca als 2 anys la recàrrega) / 4.20 € (Tarifa bonificada fins a 30 de juny 2023)

• Targeta o Bo Bus Escolar (10 viatges)

P.V.P. per recàrrega: 6.40 € (caduca als 2 anys la recàrrega) / 3.20 € (Tarifa bonificada fins a 30 de juny 2023)

• Targeta o Bo Bus Jove (10 viatges)

P.V.P. per recàrrega: 6.40 € (caduca als 2 anys la recàrrega) / 3.20 € (Tarifa bonificada fins a 30 de juny 2023)

• Targeta o Bo Bus Família Nombrosa (10 viatges)

P.V.P. per recàrrega: 6.40 € (caduca als 2 anys la recàrrega) / 3.20 € (Tarifa bonificada fins a 30 de juny 2023)

• Targeta o Bo Bus Mensual

P.V.P. per mes: 27.15 € / 13.60 € (Tarifa bonificada fins a 30 de juny 2023)

• Targeta Daurada (Ordenança Reguladora de l’accés a l’autobús per a Majors i Pensionistes)

Article 18º. Tindran dret a l’ús de les anteriors Targetes o Bo Bus els següents usuaris:

· Targeta o Bo Bus Ordinari (10 viatges)

  Qualsevol usuari que l’adquirisca i la mantinga en correcte estat d’ús.

· Targeta o Bo Bus Escolar (10 viatges)

  Tindran dret els menors de 16 anys.

· Targeta o Bo Bus Jove (10 viatges)

  Tindran dret els majors de 16 anys i menors de 26 anys, i que disposen de carnet escolar o similar.

· Targeta o Bo Bus Família Nombrosa (10 viatges)

  Tindran dret els titulars de carnet de Família Nombrosa en vigor.

· Targeta o Bo Bus Mensual

  Tindrà dret qualsevol usuari que l’adquirisca i la mantinga en correcte estat d’ús.

· Targeta Daurada (Ordenança Reguladora de l’accés a l’autobús per a Majors i Pensionistes)

  Tindran dret els usuaris clients segons Ordenança Reguladora de l’accés a l’autobús per a Majors i Pensionistes  de  l’Ajuntament d’Elx.

Article 19º. El Bitllet Ordinari, o Targetes o Bo Bus Ordinari i el Mensual podran ser utilitzats de forma indistinta per qualsevol persona lliurement, mentre que les targetes o Bo Bus Escolar, Jove, Família Nombrosa i Daurada, només podran ser utilitzades per les persones autoritzades i acreditades a tal fi, segons l’article 18.

Article 20º. Els viatgers hauran de comprovar la correcta utilització i validació dels títols de transport. L’ús incorrecte o fraudulent dels títols de transport faculta els empleats de l’Empresa per a la seua retirada.

Article 21º. Les diferents classes de targetes hauran d’anar en suport sense contacte, expedides per l’Empresa concessionària. La petició de la targeta porta implícit el pagament d’una fiança per al seu ús (que serà tornada si esta és restituïda) i implicaria la seua substitució per part de l’Empresa en cas de deteriorament, sempre i quan no siga produït pel seu mal ús o manipulació.

Per a les Targetes Daurades s’aplicarà el que establix la seua ordenança reguladora.

Article 22º. Tot viatger haurà d’estar proveït, i conservar des de l’inici del viatge, d’un títol de transport vàlid excepte els menors de quatre anys.

a) Els viatgers que adquirisquen bitllet a bord de l’autobús hauran d’abonar l’import en moneda fraccionària. Els empleats de l’Empresa podran tornar moneda fins a 10 euros.

b) En el cas de recàrrega d’altres classes de bons o targetes multiviatge, si es fera en l’autobús, l’usuari procurarà fer-ho amb l’import exacte o com a màxim el bitllet de curs legal més pròxim al preu de la recàrrega.

Article 23º. Els usuaris proveïts de títols de transport defectuosos tindran dret a canviar-los per altres vàlids, sempre i quan el deteriorament no siga produït pel mal ús o manipulació, i en este cas haurà d’abonar la fiança per a l’adquisició d’una nova targeta.

Article 24º. El viatger que a requeriment de persona autoritzada no exhibisca títol vàlid de viatge, serà sancionat amb multa, la quantia de la qual serà de vint voltes l’import de la tarifa d’un bitllet ordinari a més de les sancions administratives que siguen procedents.

IVACE
Aenor Covid19

Please publish modules in offcanvas position.